Vendela Bodén, managementkonsult

Vendela har en bakgrund från knappt 15 år som anställd vid flera olika myndigheter. De senaste åren har hon däremot arbetat som senior konsult mot offentlig förvaltning, främst inom krisberedskapsområdet samt med verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Vendelas erfarenhet från krisberedskapsområdet sträcker sig från det förebyggande och förberedandet skedet, till operativ hantering av samhällsstörningar samt utvärderingar ur ett lärande perspektiv. Vendela har erfarenheter från krisberedskapssystemets olika nivåer – från lokal, regional nivå och nationella nivå till internationella uppdrag. Detta ger en god förståelse för såväl krisberedskapssystemets struktur och beroenden, som för de enskilda aktörernas utmaningar och förutsättningar.

Förankrings- och förändringsprocesser har varit ett naturligt inslag i hennes arbete. En av Vendelas styrkor är förmågan att på ett flexibelt och för kunden anpassat sätt hjälpa verksamheter att leva upp till lagstiftning eller andra krav och förväntningar.

Vendela har en mångårig erfarenhet av utrednings- och analysarbete, där risk- och sårbarhetsanalyser har varit särskilt framträdande. Hon har arbetat med risk- och sårbarhetsanalysprocessen på såväl regional som lokal nivå och har även arbetat med strategiska utvecklingsfrågor kopplat till området.

”Vendela har en fantastisk förmåga att lyssna in olika behov och flexibelt navigera i snåriga sammanhang, samtidigt som hon beskrivs som en riktig genomförare som ser till att det händer saker. Hon är uppskattad för sin tydlighet och förmåga att både muntligt och skriftligt återge komplexa ting på ett begripligt och engagerande sätt.”