Vad vi gör

Vergenta erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster i syfte att skapa effektiva och välmående organisationer – såväl i den löpande vardagen som under påfrestning och kris. Tack vare vår gedigna erfarenhet som konsulter och från linjeverksamhet har vi god förmåga att alltid se till kundens specifika förutsättningar och behov. Vi kommer med användbara lösningar baserade på välgrundade analyser av varje kunds unika situation.

De chefer och ledare vi stödjer upplever en ökad trygghet i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Tack vare vår förmåga att sätta oss in i kundens situation, se till helheten och vara uppgiften trogen upplevs Vergenta som en ansvarsfull, trovärdig och uppriktig rådgivare. Vårt odelade fokus på att skapa värde hos våra uppdragsgivare har gjort oss uppskattade och efterfrågade.

Vi tror på relationer och anser att närheten till våra kunder är central vilket skapar förutsättningar för ömsesidig tillit och respekt. Det gör det möjligt för oss att gemensamt identifiera och hantera de verkliga problemen. Vergentas mod, integritet och vilja att alltid ta ansvar för att sätta kundens bästa i centrum är egenskaper som våra kunder ofta anser särskiljer oss – vi räds inte för att argumentera för det vi tror skapar verklig effekt och bestående värde i kundens specifika situation, och även om resan dit kan vara utmanande så är detta en av anledningarna till att våra kunder återkommer till oss när de har problem.

Efter att ha arbetat med oss beskriver våra uppdragsgivare att de:

Tjänster

Våra uppdragsgivare kommer ofta till oss med frågeställningar som handlar om:

ORGANISATIONSUTVECKLING

Vi förbättrar och utvecklar organisationen och dess effektivitet samt skapar strukturer och arbetssätt som matchar verklighetens behov

STRATEGIUTVECKLING

Vi driver en hållbar strategiutveckling där vi tillsammans kommer överens om och bygger engagemang gällande såväl mål som strategier

STYRNING OCH LEDNING

Vi skapar en tydligare och mer ändamålsenlig styrning från högsta ledningsnivå till verksamhetens alla led

KRISBEREDSKAP OCH MOTSTÅNDSKRAFT

Vi stödjer i att bygga robusta organisationer, som tål påfrestning från kris och krig, och som möter krav på bland annat säkerhetsskydd

LEDARSKAPS- OCH LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Vi stödjer i att utveckla ett lyhört, värderingsdrivet och Klart ledarskap

PROGRAM- OCH PROJEKTLEDNING

Vi leder program och projekt och driver dem framåt på ett effektivt och resultatgivande sätt

METODER OCH PROCESSUTVECKLING

Vi utvecklar nya metoder och processer som är effektiva och anpassade efter kundens förutsättningar och mål

FACILITERING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING

Vi faciliterar och leder effektiva samtal som ger resultat och grund för varaktig förändring

Hur vi arbetar

Våra arbetssätt på två ben: vår modell och vår metod. Tillsammans skapar de rätt förutsättningar för våra kunder att nå sina mål.

Vår metod

Vi arbetar enligt vår beprövade metod som skapar kvalitet genom systematik, spårbarhet och förankring. I våra uppdrag påbörjas förändringsarbetet från dag ett och med våra stegvisa slutsatser skapar vi en röd tråd från nuläge till lösning.

Arbetet utförs i fyra väldefinierade steg:

  1. Situationsanalys Att förstå och belysa kundens nuvarande situation.
  2. Styrande principer Att definiera vad som är det strategiskt mest centrala för kommande lösning.
  3. Lösningsutformning Att bygga den höjda förmågan.
  4. Etablering Att realisera och följa upp på den höjda förmågan.

Tillsammans bidrar dessa steg till att optimera verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Vår modell

Vår operativa modell som vägleder vilka områden vi arbetar med består av sex byggstenar:

  • Strategisk inriktning
  • Tydlig styrning
  • Resultatinriktad kultur och ledarskap
  • Ändamålsenlig organisationsstruktur
  • Rätt medarbetare och kompetens
  • Effektiva processer och verktyg

Rätt egenskaper hos byggstenarna optimerar sammantaget verksamhetens förmåga att nå sina mål. Förutom ovan byggstenar behöver struktur och kultur gå hand i hand för genomförande av organisationens strategiska prioriteringar.