Vi frågade vår kollega Mattias Román vilken metod han gärna plockar fram ur verktygslådan. Svaret blev ”Styrande principer”. Läs hans tankar om hur de kan användas för att skapa riktning och tydlighet när vi och våra kunder står inför vägval.

Styrande principer handlar om att bli överens om inriktningen

En av mina favoritmetoder på Vergenta är när vi jobbar med styrande principer som verktyg. Vi använder oss ofta av den metoden i utredningsuppdrag där vi ska ta fram förslag på förändringar eller åtgärder. Styrande principer är då bryggan mellan formuleringen av det egentliga problemet och utformningen av den konkreta lösningen. En erfarenhet från min tid som linjechef var att man ofta gick alldeles för snabbt in på den konkreta lösningen. Det är då inte säkert att organisationen är överens med sig själv om vilken inriktning som potentiella lösningar ska stödja, utan lösningar tas fram fall för fall och kan därför bli motsägelsefulla när man ser till helheten. Metoden styrande principer handlar om att först bli överens om inriktningen, så att de konkreta lösningarna drar åt samma håll.

Vägval mellan alternativ

När vi jobbar med styrande principer så gör vi det genom att ställa upp vägval mellan två alternativa sätt att hantera ett problemområde. Vi baserar de alternativa principerna på den analys av situationen som vi först har gjort, och tanken är att belysa de verkliga knäckfrågor som vi har uppfattat – vad det är som man inte är överens med sig själv om. Principerna ska vara ömsesidigt uteslutande och gärna beskriva ytterligheterna för vad som är möjligt. Det tydliggör argumenten för att röra sig åt det ena eller andra hållet, och även det totala handlingsutrymmet däremellan. Principerna ska också vara formulerade på en rimlig abstraktionsnivå för det aktuella problemet – tillräckligt konkreta för att vara en ledstång för kommande lösningar men också tillräckligt abstrakta för att kunna vara generellt tillämpliga och beständiga över tid. Just formuleringen av tydliga alternativ är en konst, och är något som vi gärna gör tillsammans med våra kunder.

Kunden gör medvetna val

När vi har ställt upp alternativen samlar vi beslutsfattarna hos kunden för att prata igenom och ta ställning till vilket alternativ de föredrar. Det här steget brukar vara särskilt uppskattat, då det synliggör argumenten och bidrar till gemensam förståelse för olika ståndpunkter och ett gemensamt ägandeskap för den princip som väljs. Metoden synliggör ofta att en grundorsak till att det från början finns ett problem är att man inte både kan äta kakan och ha den kvar. Ibland går det att hitta en kompromiss, men ibland så behöver man bara välja. Genom att tvinga sig själv att göra ett medvetet val skapas en gemensam acceptans för att den önskade inriktningen kan ha både fördelar och nackdelar.

Förutsättningarna för beständiga lösningar blir starkare

Den valda principen/de valda principerna är sedan styrande för den konkreta lösningsutformningen i nästa steg. Genom att man är överens om inriktningen så blir det här steget ofta mycket enklare än annars. Det blir tydligt när lösningsförslag stödjer eller inte stödjer principen, och därmed tydligt för alla varför lösningen behöver se ut på ett visst sätt. Utvecklingsarbetet och beslutsfattandet blir begripligt och sammanhängande och förutsättningarna för beständiga lösningar blir starkare. Jag önskar att vi hade jobbat med styrande principer som metod i mina tidigare roller!

Mattias Román

Mattias Román

Managementkonsult

Vill du veta mer? Kontakta Mattias som gärna hjälper dig att fundera kring dina möjligheter och utmaningar. Du når honom på tel +46 70 227 32 60 och mail mattias.roman@vergenta.com