Vad vi gör

Vergenta erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster i syfte att skapa effektiva och välmående organisationer – såväl i den löpande vardagen som under påfrestning. Tack vare vår gedigna erfarenhet som konsulter och från linjeverksamhet har vi en god förmåga att alltid se till kundens specifika förutsättningar och behov. Vi kommer med användbara lösningar baserade på välgrundade analyser av varje kunds unika situation.

Tjänster

Våra uppdragsgivare kommer ofta till oss med frågeställningar som handlar om:

ORGANISATIONSUTVECKLING

Vi förbättrar och utvecklar organisationen och dess effektivitet samt skapar strukturer och arbetssätt som matchar verklighetens behov

STRATEGIUTVECKLING

Vi driver en hållbar strategiutveckling där vi tillsammans kommer överens om och bygger engagemang gällande såväl mål som strategier

STYRNING OCH LEDNING

Vi skapar en tydligare och mer ändamålsenlig styrning från högsta ledningsnivå till verksamhetens alla led

KRISBEREDSKAP OCH MOTSTÅNDSKRAFT

Vi stödjer i att bygga den robusta organisationen, som tål påfrestning från kris och krig, och möter kraven på bl a säkerhetsskydd

LEDARSKAPS- OCH LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Vi stödjer i att utveckla ett lyhört, värderingsdrivet och Klart ledarskap

PROGRAM- OCH PROJEKTLEDNING

Vi leder ett program eller ett projekt och driver detta framåt på ett effektivt och resultatgivande sätt

METODER OCH PROCESSUTVECKLING

Vi utvecklar både nya metoder och processer som är effektiva samt anpassade efter kundens förutsättningar och mål

FACILITERING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING

Vi faciliterar och leder effektiva samtal som ger resultat och grund för varaktig förändring

Effekter av våra insatser

Våra uppdragsgivare beskriver efter att ha arbetat med oss att de upplever:

En mer effektiv organisation med förmågan att själva hantera framtida förändringar

En samsyn kring verksamhetens strategi och viktigaste mål samt ett engagemang för att nå dem

En lättnad över att de verkliga problemen är identifierade och hanterade, och att de är redo att stå emot kriser och andra påfrestningar

 
 

Hur vi arbetar

Vårt arbetssätt vilar på tre ben; vår mission, vår modell och vår metod. Tillsammans skapar de rätt förutsättningar för våra kunder att nå sina mål.

Missionen

Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamhet starkare.

Vårt odelade fokus på att skapa värde hos våra uppdragsgivare har gjort oss till uppskattade och efterfrågade rådgivare.

Modellen

Vår modell består av sex byggstenar:

  • Strategisk inriktning
  • Tydlig styrning
  • Resultatinriktad kultur och ledarskap
  • Ändamålsenlig organisationsstruktur
  • Rätt medarbetare och kompetens
  • Effektiva processer och verktyg

Rätt egenskaper hos byggstenarna optimerar sammantaget verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Metoden

Vi arbetar enligt vår beprövade metod som skapar kvalitet genom systematik, spårbarhet och förankring. I våra uppdrag påbörjas förändringsarbetet från dag ett och med våra stegvisa slutsatser skapar vi en röd tråd från nuläge till lösning.

Arbetet utförs i fyra väldefinierade steg: Situationsanalys – Styrande principer – Lösningsutformning – Etablering, vilka tillsammans optimerar verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Vår mission

Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamhet starkare.

Vår modell

Vi arbetar enligt vår modell bestående av sex stycken byggstenar. Rätt egenskaper hos byggstenarna optimerar verksamhetens förmåga att nå sina mål. Byggstenarna är ett sätt att beskriva och förklara hur organisationen hänger samman och vad som krävs för att den ska fungera optimalt.

Strategisk inriktning

Den strategiska inriktningen vilar på det grundläggande uppdraget eller missionen. Den vägleder och sätter kompasskursen för verksamheten.

Tydlig styrning

Tydlig styrning i en verksamhet kräver klara ansvarsområden, effektivt beslutsfattande och framförallt mekanismer för att omvandla beslut till relevant operativ verksamhet – på alla nivåer i organisationen.

Resultatinriktad kultur och ledarskap

För verksamhetens förmåga att kunna nå sina mål är det centralt med ett resultatorienterat förhållningssätt hos chefer och medarbetare. Det krävs också värderingar som skapar ett effektivt och målorienterat klimat.

Ändamålsenlig organisationsstruktur

En organisation behöver rätt struktur och rätt operativa modell. Den operativa modellen beskriver hur utbud möter efterfrågan på bästa möjliga sätt. Alla verksamheter präglas av utbud och efterfrågan, även om efterfrågan i offentlig verksamhet kan vara uttryckt genom lag och förordning.

Rätt medarbetare och kompetens

Det är centralt för en verksamhet att rätt medarbetare attraheras, behållas och utvecklas. Samtidigt behöver den kompetens som inte längre är rätt avvecklas på ett värdigt sätt.

Effektiva processer och verktyg

Arbetssätt, metoder och systemstöd är viktiga verktyg i det dagliga arbetet och medarbetarnas vardag. De skapar förutsättningar för verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Struktur och kultur behöver gå hand i hand för genomförande av organisationens strategiska prioriteringar.

Vår metod

Vi arbetar enligt vår beprövade metod som skapar kvalitet genom systematik, spårbarhet och förankring. I våra uppdrag påbörjas förändringsarbetet från dag ett och med våra stegvisa slutsatser skapar vi en röd tråd från nuläge till lösning. Det optimerar verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Situationsanalys

Att förstå och belysa kundens nuvarande situation.

Det kan vara ett tydligt problem eller bara en uppfattning att det går att förbättra någonting, någonstans.

Styrande principer

Att definiera vad som är det strategiskt mest centrala för kommande lösning.

Det kan vara legala, ekonomiska, kulturella eller andra grundläggande ingångsvärden.

Lösningsutformning

Att bygga den höjda förmågan.

Det handlar om det som situationsanalys och styrande principer pekar ut. Varje utveckling är unik.

Etablering

Att realisera och följa upp på den höjda förmågan.

Det handlar om att överföra lösningen från skrivbord till verklighet – och det är alltså nu det börjar, inte slutar.