Vad vi gör

Våra uppdragsgivare kommer ofta till oss med frågeställningar som handlar om att:

 • Förbättra organisationens effektivitet
 • Identifiera, prioritera och hantera de viktigaste utmaningarna
 • Komma överens om och bygga engagemang gällande mål och strategier
 • Skapa en tydligare styrning från högsta ledningsnivå till verksamhetens alla led
 • För att få en speciell frågeställning utredd och analyserad
 • Utveckla nya metoder och processer
 • Höja sin förmåga i totalförsvarsperspektivet med hjälp av Vergentas specifikt anpassade modeller, metoder och verktyg

Vergentas uppdragsgivare känner tryggheten i att Vergenta hjälper dem att på bästa sätt ta sig an sina utmaningar. Vi vet att varje kund har sina specifika förutsättningar och kommer alltid med användbara lösningar baserade på välgrundade analyser. Tillsammans har vi lång erfarenhet både som konsulter och från linjen. Vi vet hur samspelet mellan människor påverkar beslut och har en djupgående förståelse för hur den internpolitik som finns i organisationer kan hanteras.

Vergenta har sedan starten 2006 alltid haft kunder både inom näringsliv och offentlig förvaltning, vilket vi tror är en framgångsfaktor. Våra uppdragsgivare återfinns ofta på högsta ledningsnivå i näringslivet samt i samhällsviktiga funktioner såsom statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner och landsting i hela Sverige.

Det våra uppdragsgivare beskriver att de fått efter att ha arbetat med oss är bland annat:

 • En mer effektiv organisation med förmågan att själv hantera framtida förändringar
 • En samsyn kring verksamhetens strategi och viktigaste mål och ett engagemang för att nå dem
 • En lättnad över att de verkliga problemen är identifierade och hanterade
 
 

Hur vi arbetar

Vårt arbetssätt vilar på tre ben; vår mission, vår modell och vår metod.

För kunden skapar vår mission, vår modell och vår metod rätt förutsättningar för att nå sina mål.

Missionen

Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamhet starkare.

Vårt odelade fokus på att skapa värde hos våra uppdragsgivare har gjort oss till uppskattade och efterfrågade rådgivare.

Modellen

Vi arbetar enligt vår modell som består av sex stycken byggstenar:

 • Strategisk inriktning
 • Tydlig styrning
 • Resultatinriktad kultur och ledarskap
 • Ändamålsenlig organisationsstruktur
 • Rätt medarbetare och kompetens
 • Effektiva processer och verktyg

Rätt egenskaper hos byggstenarna optimerar sammantaget verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Metoden

Vi arbetar enligt vår beprövade metod som skapar kvalitet genom systematik, spårbarhet och förankring. I våra uppdrag påbörjas förändringsarbetet från dag ett och med våra stegvisa slutsatser skapar vi en röd tråd från nuläge till lösning.

Arbetet utförs i fyra väldefinierade steg: Situationsanalys – Styrande principer – Lösningsutformning – Etablering.

Det optimerar verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Vår mission

Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamhet starkare.

Vår modell

Vi arbetar enligt vår modell som består av sex stycken byggstenar. Rätt egenskaper hos byggstenarna optimerar verksamhetens förmåga att nå sina mål. Byggstenarna är ett sätt att beskriva och förklara hur organisationen hänger samman och vad som krävs för att den ska fungera optimalt.

Strategisk inriktning

Den strategiska inriktningen vilar på det grundläggande uppdraget eller missionen. Den vägleder och sätter kompasskursen för verksamheten.

Tydlig styrning

Tydlig styrning i en verksamhet kräver klara ansvarsområden, effektivt beslutsfattande och framförallt mekanismer för att omvandla beslut till relevant operativ verksamhet – på alla nivåer i organisationen.

Resultatinriktad kultur och ledarskap

För verksamhetens förmåga att kunna nå sina mål är det centralt med ett resultatorienterat förhållningssätt hos chefer och medarbetare. Det krävs också värderingar som skapar ett effektivt och målorienterat klimat.

Ändamålsenlig organisationsstruktur

En organisation behöver rätt struktur och rätt operativa modell. Den operativa modellen beskriver hur utbud möter efterfrågan på bästa möjliga sätt. Alla verksamheter präglas av utbud och efterfrågan, även om efterfrågan i offentlig verksamhet kan vara uttryckt genom lag och förordning.

Rätt medarbetare och kompetens

Det är centralt för en verksamhet att rätt medarbetare attraheras, behållas och utvecklas. Samtidigt behöver den kompetens som inte längre är rätt avvecklas på ett värdigt sätt.

Effektiva processer och verktyg

Arbetssätt, metoder och systemstöd är viktiga verktyg i det dagliga arbetet och medarbetarnas vardag. De skapar förutsättningar för verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Vår metod

Vi arbetar enligt vår beprövade metod som skapar kvalitet genom systematik, spårbarhet och förankring. I våra uppdrag påbörjas förändringsarbetet från dag ett och med våra stegvisa slutsatser skapar vi en röd tråd från nuläge till lösning. Det optimerar verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Situationsanalys

Att förstå och belysa kundens nuvarande situation.

Det kan vara ett tydligt problem eller bara en uppfattning att det går att förbättra någonting, någonstans.

Styrande principer

Att definiera vad som är det strategiskt mest centrala för kommande lösning.

Det kan vara legala, ekonomiska, kulturella eller andra grundläggande ingångsvärden.

Lösningsutformning

Att bygga den höjda förmågan.

Det handlar om det som situationsanalys och styrande principer pekar ut. Varje utveckling är unik.

Etablering

Att realisera och följa upp på den höjda förmågan.

Det handlar om att överföra lösningen från skrivbord till verklighet – och det är alltså nu det börjar, inte slutar.