Vergenta har genom åren kommit i kontakt med och drivit olika projekt med syfte att utveckla arbetsformerna för portföljstyrning i privata företag. Portföljstyrning är en etablerad metodik som utvecklades inom finansbranschen under 1950-talet för att ställa investeringar i förhållande till risk i syfte att maximera avkastning. Under 1970-talet vidareutvecklades metoden för att styra och koordinera bland annat komplexa produktutvecklingsprojekt, till exempel vid framtagandet av nya bilmodeller.

För ett par år sedan blev det tydligt i de stadsutvecklingsprojekt vi deltog i att det borde finnas fördelar med att använda portföljstyrning även för offentliga organisationers utvecklingsarbete. Med vår erfarenhet av styrning och ledning i offentlig sektor började vi därför utveckla hur en portföljstyrningsmetodik skulle kunna utformas utifrån offentliga förutsättningar och behov. Vi har sedan dess haft förmånen att konkret stötta flera kommuner i införandet av portföljstyrning med utgångspunkt i vår metodik.

I takt med att kraven på att bygga hållbara städer ökar i kombination med att stadsutveckling har börjat ses som ett verktyg och en möjliggörare för att skapa tillväxt har kraven på framdrift och komplexiteten i stadsutvecklingsprojekt ökat. De utmaningar vi möter tydliggör att det finns ett ökat behov av att styra på ett sätt som möjliggör samordning av olika perspektiv. Dagens styrning är ofta vertikalt fokuserad, det vill säga att styrningen framförallt sker för att optimera resultat och arbete inom respektive linje. Det horisontella perspektivet å andra sidan, där samverkan och samordning fokuserar på att uppnå fungerande helheter, får ofta stå tillbaka. Detta gör det svårt att styra stadsutvecklingsprojekten mot att säkra ett hållbart resultat, både vad gäller innehåll, takt och resursnyttjande. Att göra prioriteringar mellan projekt och hantera målkonflikter både mellan och inom områden blir utmanande när optimeringen sker i linjen istället för utifrån en gemensamt förankrad ram och prioriteringsgrund. Här är vi övertygade om att portföljstyrning är en metodik som skapar bättre förutsättningar för att skapa styrning som främjar samverkan och samordning. Det tillhandahåller systematik och verktyg för att samordna styrningen både på strategisk, taktisk och operativ nivå. På strategisk nivå handlar det om att definiera en gemensam riktning och prioriteringsgrund så att vi på taktisk nivå säkerställer att vi väljer rätt projekt för att skapa en fungerande helhet utifrån den ram och de resurser vi har att förhålla oss till. På operativ nivå handlar det om att följa upp och optimera arbetet i syfte att säkerställa att vi uppnår önskade mål i den takt vi planerat.

Vi på Vergenta ser att portföljstyrning skapar betydligt bättre förutsättningar för att styra i den komplexa miljö som offentlig sektor verkar i idag, där så många perspektiv behöver få utrymme och samordnas på klokt sätt.

Maria Wikman

Maria Wikman

Managementkonsult

Vill du veta mer om portföljstyrning och stadsbyggnad? Kontakta Maria på 070-843 90 58 eller maria.wikman@vergenta.com.