Hej Erica Altby, managementkonsult på Vergenta med inriktning på frågor om samhällsskydd, resiliens, totalförsvar, civilt försvar och krisberedskap.

Berätta om en fråga du tror kommer bli viktig framgent inom ditt fokusområde.

Smygande kriser är något som visat sig bli allt viktigare att förhålla sig till. Inte minst pandemier, klimatförändringar och andra smygande och utdragna samhällsstörningar. Krisberedskap och krishantering har ofta och över tid varit inriktade på snabba utvecklingsförlopp – olyckor, explosioner, brand, jordskred, terrorattacker – något som på ett intensivt sätt men under en relativt kort period prövar ett krishanteringssystem. Ofta är det dessutom begränsat till ett specifikt geografiskt område.

Idag ser vi en verklighet där omfattande skogsbränder, översvämningar, låga grundvattennivåer, informationspåverkan, cyber- och antagonistiska hot har blivit vardag. Ökad långsiktighet, samverkan, robusthet och motståndskraft blir alltmer avgörande.

Den smygande krisen är komplex och ofta gränsöverskridande. De senaste stora kriserna vi upplevt, såsom flyktingsituationen och pandemin, har dessutom skapat påfrestningar inom andra samhällssektorer och samhällsviktiga verksamheter än vad som traditionellt ansetts som källor till samhällskris. Vi behöver utveckla vår förståelse och vår kapacitet för att hantera också de smygande kriserna.

Hur kan vi möta komplexiteten i smygande kriser?

Det finns inga enkla svar. Bakom ökad förmåga ligger hårt arbete, inom både offentlig och privat verksamhet, lett av ledare som aktivt prioriterar dessa frågor. Fortsatt och utvecklad samverkan både lokalt, regionalt, nationellt och i synnerhet över gränser och sektorer återaktualiseras i varje smygande kris. En nyckelfaktor bedöms emellertid vara övningar och scenariobaserade diskussioner, särskilt sådana som är enhets-, förvaltnings- och myndighetsöverskridande.

Ibland kan det kännas överväldigande, för var ska man börja? Då vill jag skicka med att all övning är bra. Utifrån ökad kunskap om mönster i tidigare krisförlopp och ömsesidiga beroendeförhållanden mellan sektorer skapar vi ökad förståelse för vår egen verksamhet och för hur kriser kan utvecklas över tid.

En viktig aspekt på samhällsnivå är den forskning som ger oss ökad förståelse för smygande kriser – vilka handlingsmöjligheter finns och vad är det som får olika aktörer att agera? På dessa områden har Försvarshögskolan och Utrikespolitiska institutet med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inlett ett mycket spännande arbete som jag följer med stort intresse. Utifrån detta arbete kan jag, tillsammans med mina kunder, dra flera lärdomar att föra in i både strategiskt långsiktigt beredskapsarbete och mer operativt arbete, som konkret stödjer verksamheter, exempelvis genom övning och scenariobaserade diskussioner.

Erica Altby

Erica Altby

Managementkonsult

Kontakta Erica som gärna hjälper till med era frågor inom resiliens och krisberedskap. Du når Erica på 0736857393 och erica.altby@vergenta.com