Dagens samhälle står inför nya utmaningar kopplat till vår grundläggande säkerhet och trygghet. Omvärlden runtomkring oss har dessutom ett skarpare tonläge än förut, och i samhällsdebatten har samtalet om Sveriges egna sårbarheter fått ett större utrymme. För att bemöta det nya läget har Sverige återupptagit totalförsvarsplaneringen och en ny säkerhetsskyddslag har införts. Vergenta driver en rad uppdrag som stödjer samhällets privata och offentliga aktörer i att hantera de nya förutsättningarna

Det som vi har framför oss handlar till stor del om att stärka tåligheten mot påfrestningar och öka toleransen för osäkerhet. Konkret innebär det att fler aktörer i samhället behöver beakta säkerhets- och beredskapsfrågor i sin dagliga verksamhet och planera för hur en eventuell påfrestning kan hanteras, allt från skogsbränder och översvämningar till långvarigt bortfall av grundläggande samhällsservice som vatten i kranen och värme i huset. Det säkerhetspolitiska läget gör också att vi som samhälle behöver beakta sannolikheten för väpnad konflikt i vårt närområde – ett perspektiv som vi under lång tid inte har behövt fundera på, och som nu påskyndar utvecklingen av det civila försvaret. Denna utveckling åvilar till stor del regioner och kommuner i samspel med statliga myndigheter, där alla inte historiskt är lika vana vid att hantera ”säkerhetsfrågor”.

Vergentas lärdomar från pågående arbete tillsammans med våra kunder identifierar några grundläggande medskick och råd:

  • Krishantering är ett lagspel – och ensam är inte stark

Dagens, och ännu mer morgondagens, kriser är komplexa. Det moderna samhället skapar nära beroenden där ett problem sällan kan lösas bara av en aktör. Digitaliseringen och de IT-beroenden som den skapar, outsourcing av logistik och drift, samt det faktum att allt går fortare i det moderna informationssamhället, gör att en effektiv krishantering kräver samtidiga insatser från många. Din krisplan behöver sannolikt synkroniseras med andras, något som krisövningar och skarpa påfrestningar gör tydligt.

  • Förebyggande och hanterande förmåga är varsin halva av samma lösning

Krisen kan komma snabbt, men också smygande. Krisen kan gå över snabbt, eller liksom pandemin ha årslånga förlopp. Att vara säker på hur nästa kris kommer att se ut är i det närmaste omöjligt. För att vara tillräckligt ”säker i osäkerhet” behövs ett förebyggande arbete för att minska utsatthet, och parallellt ett arbete som förbereder förmågan att hantera krisen när den kommer. Bara det ena räcker inte. Du behöver både tänka efter före krisen, och vara beredd att agera under den. Båda perspektiven kräver eftertänksamhet och planering.

  • Perspektiven breddas och traditionell krisberedskap och civilt försvar flyter ihop

Den samhällsutveckling som vi är inne i betyder att det vi kallar krisberedskap kommer att få en bredare innebörd. Den traditionella krisberedskapen, med fokus på olyckor och extraordinära händelser i fredstid, kommer mer och mer att flyta ihop med utvecklingen av det civila försvaret. Mycket enkelt uttryckt handlar båda delarna om att motstå påfrestning, det ena med fokus på fredstid och det andra med fokus på krigstid. När krisplaneringen möter planeringen för det civila försvaret uppstår känslig information som ställer nya krav på säkerhetsskydd. Därför kommer du att behöva tänka risk och sårbarhet, och säkerhetsskydd, integrerat på ett nytt sätt.

Vergenta har mångårig erfarenhet av att stödja statliga, kommunala och privata organisationer med det breddade krisberedskapsarbetet – risker och sårbarheter, totalförsvarsplanering och säkerhetsskydd, samt lärande efter påfrestning. Är du osäker på ditt första steg mot ökad krisberedskap eller vet du precis vad som behöver göras men behöver stöd för att komma i mål? Våra konsulter står redo att hjälpa till var ni än befinner er på er resa, kontakta oss så tänker vi klokt tillsammans.

 

Benny Jansson

Benny Jansson

Managementkonsult

Vill du ha någon att bolla med gällande krishantering i din organisation? Kontakta Benny Jansson på +46725101522 eller benny.jansson@vergenta.com